When you watch Jiu jitsu

When you watch Jiu jitsu: Every time you watch Jiu jitsu you get a chance to train your…

Read More

Active observation

Active observation: When most people observe Jiu Jitsu they do so as a spectator enjoying…

Read More